2013-08-07 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu (pełny etat)
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania niezbędne kandydata:
1) wykształcenie wyższe ,
2) doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji – minimum 2 lata pracy,
3) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego,
4) samodzielność w prowadzeniu powierzonych spraw,
5) zdolność planowania i organizacji pracy własnej,
6) obywatelstwo polskie,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nieposzlakowana opinia,
10) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
11) prawo jazdy kat B.  więcej