2013-03-18 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Nowy system gospodarowania odpadami  zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Do tego czasu każdy mieszkaniec ma obowiązek rozwiązać umowę z obecną firmą odbierającą od niego odpady komunalne. Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne odbierać będzie firma wybrana w przetargu  przez Urząd Gminy Suchy Dąb.
W związku z wprowadzeniem nowego systemu, każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (dla nieruchomości zamieszkałych deklaracje zostaną dostarczone do każdej nieruchomości). Powyższą „deklarację” należy złożyć w Urzędzie Gminy Suchy Dąb w terminie do 30 kwietnia 2013 r. Na jej podstawie Gmina będzie mogła pobierać opłaty za odbiór odpadów. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy, w drodze decyzji administracyjnej sam określi wysokość opłaty dla danej nieruchomości.
Od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą następujące stawki za odbiór odpadów:
1.  Z gospodarstw domowych:
- w przypadku odbioru odpadów posegregowanych od gospodarstw jednoosobowych 22,50 zł brutto/m-c
- w przypadku odbioru odpadów nieposegregowanych od gospodarstw jednoosobowych 45 zł brutto/m-c
- w przypadku odbioru posegregowanych odpadów gospodarstwa domowego składajacego się z więcej niż jednej osoby 45 zł brutto/m-c
- w przypadku odbioru nieposegregowanych odpadów gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż jednej osoby 75 zł brutto/m-c
2. Z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne – za jednorazowe odebranie:

Pojemność pojemnika
(w litrach)

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny (w zł)

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny (w zł)

110/120

33,20

19,50

240

63,40

37,30

1100

239,60

140,90

Właściciel nieruchomości, który nie będzie segregował odpadów ma obowiązek wyposażyć posesję w pojemnik na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.
Właściciel nieruchomości, który będzie segregował odpady ma obowiązek wyposażyć posesję w pojemnik na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki lub worki na odpady zbierane selektywnie.
Na terenie Gminy  od 1 lipca 2013 r. obowiązywać będą następujące kolory pojemników/worków do selektywnej zbiórki:
• Niebieski – makulatura,
• Zielony – szkło,
• Żółty – tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metalowe

Terminy wnoszenia opłat na konto gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- do 15 Lipca danego roku
- do 15 Września danego roku
- do 15 Listopada danego roku
- do 15 Stycznia danego roku
- do 15 Marca danego roku
- do 15 Maja danego roku
 Opłata będzie wnoszona z góry za dwa miesiące.