2012-12-27 Obowiązek utrzymania czystości i porządku
herb_100x100

W związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 rozdz. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.05.236.2008) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominam właścicielom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Nie wywiązywanie się z obowiązków podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Wójt Gminy    
Barbara Kamińska