2012-04-27 Obwieszczenie - RDOŚ (1)
rdos Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wpływie dokumentacji:

1. Ekspertyza: ocena wpływu zadań projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu wód oraz parametry obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony, w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

2. Podsumowanie ekspertyz w zakresie zgodności przedsięwzięć z przepisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.więcej