2014-11-13 Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (OŚ-PŚ.7322.4.16.2014)
warmia i mazury

Podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie za pomocą kanału odpływowego do rzeki Motławy, w km 18+310, wód pochodzących z odwodnienia polderu Wróblewo poprzez stację pomp nr 27 Wróblewo, gmina Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie.więcej