2014-11-19 Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (OŚ-PŚ.7322.4.16.2014)
warmia i mazury

Podaję do publicznej wiadomości informację o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej udzielenia Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie za pomocą kanału odpływowego do rzeki Motławy, w km 18+310, wód pochodzących z odwodnienia polderu Wróblewo poprzez stację pomp nr 27 Wróblewo, gmina Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie, za względu na jej skomplikowany charakter oraz wskazać nowy termin załatwienia srawy do dnia 12 grudnia 2014 r.więcej