2014-11-04 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.4210.46.2013.MCZ.17)
godlo

zawiadamiam, iż w postępowaniu na wniosek, znak L.dz. WPII1/DC/50/2013 z dnia 06.12.2013 r. Windfarm Polska III Sp. z o.o, reprezentowanej przez Panią Dagmarę Czajkowską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o całkowitej dopuszczalnej mocy nominalnej maksymalnie 132 MW wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami elektroenergetycznymi średniego i wysokiego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi, stacją elektroenergetyczną SN/WN, obiektem kompensacji mocy biernej oraz innymi niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem przedsięwzięcia" planowanego do realizacji na działkach wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia, wydano postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO-4210.46.2013.MCZ.16. o podjęciu zawieszonego postępowania w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz o zmianie lokalizacji przedmiotowej inwestycji.  więcej