2015-03-30 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.4210.46.2013.MCZ.23)
godlo

RDOŚ w Gdańsku zawiadamia, że w związku z pismami z dnia 13.02.2015 r. Windfarm Polska III Sp. z o.o, reprezentowanej przez Panią Dagmarę Czajkowską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o całkowitej dopuszczalnej mocy nominalnej maksymalnie 132 MW wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami elektroenergetycznymi średniego i wysokiego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi, stacją elektroenergetyczną SN/WN, obiektem kompensacji mocy biernej oraz innymi niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem przedsięwzięcia" zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego oraz w mniejszej części na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zmianie uległ zakres i lokalizacja inwestycji (zrezygnowano z inwestycji na działce ew. nr 262/2, obręb Morany, gm. Dzierzgoń, woj. pomorskie). Po uwzględnieniu zmian lokalizacja planowana inwestycji przedstawia się zgodnie z Załącznikiem nr 1 do nieniejszego zawiadomienia.   więcej