2015-04-10 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.4210.46.2013.MCZ.25)
godlo

RDOŚ w Gdańsku zawiadamia, że w związku z pismem z dnia 13.03.2015 r. Windfarm Polska III Sp. z o.o, reprezentowanej przez Panią Dagmarę Czajkowską, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenie zakresu raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o całkowitej dopuszczalnej mocy nominalnej maksymalnie 132 MW wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami elektroenergetycznymi średniego i wysokiego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi, stacją elektroenergetyczną SN/WN, obiektem kompensacji mocy biernej oraz innymi niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem przedsięwzięcia" zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego oraz w mniejszej części na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego obwieszczenia zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia więcej