2016-02-19 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.4210.46.2013.MCZ.58)
godlo

RDOŚ w Gdańsku zawiadamia, że w związku pismem z dnia 28.01.2015 r. Windfarm Polska III Sp. z o.o, reprezentowanej przez Panią Dagmarę Czajkowską, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami elektroenergetycznymi średniego i wysokiego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi, stacją elektroenergetyczną SN/WN, obiektem kompensacji mocy biernej oraz innymi niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem przedsięwzięcia", zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego, wystąpiono o opinię w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ww ustawy do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Malborku i Nowym Dworze Gdańskim. więcej