2011-12-06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) w nawiązaniu do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3 oraz art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

WÓJT GMINY SUCHY DĄB

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice" od S688 do PI-11 i od PI-11 do S808 (projekt zamienny – ul. Polna)Więcej