2011-08-16 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 o przyjęciu dokumentu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb w zakresie lokalizacji ponadlokalnego kabla elektroenergetycznego wysokich napięć.