2012-02-07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb, działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek Inwestora - Gmina Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb, z dnia 06.12.2011 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice" od S688 do PI-11 i od PI-11 do S808 (projekt zamienny – ul. Polna, msc. Suchy Dąb). więcej