2013-11-25 OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI (postępowanie odwołane)
herb_100x100 Suchy Dąb: Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb
Numer ogłoszenia: 250299 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
           OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI więcej