2013-12-16 OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI (2) (7.01.2014)
herb_100x100 Suchy Dąb: Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb
Numer ogłoszenia: 273097 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
          OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI więcej