2011-10-24  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wiedza naszym kapitałem
herb_100x100

Suchy Dąb: Realizacja zajęć dla beneficjentów projektu pn. Wiedza naszym kapitałem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych

Numer ogłoszenia: 348612 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  Więcej