2011-11-03  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - WNK - zad. 10, 11, 13, 14, 19, 20
herb_100x100 Suchy Dąb: Realizacja zajęć dla beneficjentów projektu pn. Wiedza naszym kapitałem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych

 

Numer ogłoszenia: 363700 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011

         OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Więcej