2011-12-05  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2) - usługi - MA dla uczniów klas I-III G-Z
herb_100x100

Oznaczenie sprawy GK.ZP-341.KG.12.2011

Suchy Dąb: Projekt pn. Mała Akademia dla uczniów klas I-III dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - priorytety systemowe

 

Numer ogłoszenia: 412410 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

        OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Więcej