2011-11-10  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MA - Dostawa pomocy dydakt. G-Z
herb_100x100 Suchy Dąb: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla beneficjentów projektu pn. Mała Akademia dla uczniów klas I-III dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - priorytety systemowe

 

Numer ogłoszenia: 374870 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  Więcej