2017-08-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb. Zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (ZP.PN.271.22.2017) (12.09.2017)
herb_100x100

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie nr 578927-N-2017 z dnia 2017-08-28 r. 
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlanewięcej