2011-11-07  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Mała Akademia dla uczniów klas I-III G-Z
herb_100x100 Suchy Dąb: Projekt pn. Mała Akademia dla uczniów klas I-III dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - priorytety systemowe

 

Numer ogłoszenia: 368688 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Więcej