2013-10-31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Nauczanie języka angielskiego - "Wiedza paszportem do przyszłości" (Zmiany w SIWZ)
herb_100x100 Suchy Dąb: Nauczanie języka angielskiego metodą Kursów Helen Doron beneficjentów projektu pn. Wiedza paszportem do przyszłości dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie:9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 446612 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi więcej