2013-10-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Pełnienie funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO w projekcie pn. Wiedza paszportem do przyszłości
herb_100x100 Suchy Dąb: Pełnienie funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO w projekcie pn. Wiedza paszportem do przyszłości dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 428746 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi więcej