2013-10-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi- Pełnienie funkcji KIEROWNIKA PROJEKTU pn. Wiedza paszportem do przyszłości
herb_100x100 Suchy Dąb: Pełnienie funkcji KIEROWNIKA PROJEKTU pn. Wiedza paszportem do przyszłości dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych

Numer ogłoszenia: 428730 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi więcej