2011-10-28  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WNK - Dostawa pomocy dydakt.
herb_100x100 Suchy Dąb: Wiedza naszym kapitałem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Numer ogłoszenia: 357354 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  Więcej