2013-01-09 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb obszar obejmujący fragmenty wsi (obrębów geodezyjnych) Krzywe Koło i Koźliny (dla lokalizacji planowanego zespołu elektrowni wiatrowych) więcej