2015-01-13 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:
herb_100x100

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Suchy Dąb

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Suchy Dąb uchwalonego UCHWAŁĄ Nr 0007.XL.325.2014 Rady Gminy w Suchym Dębie z dn. 29.04.2014r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu.