2013-12-10 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. Nr 647, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1235)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Dąb Uchwały Nr 0007.XXX.258.2013 z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb.

Przedmiotem zmiany studium jest całościowa aktualizacja dokumentu w granicach administracyjnych gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, w terminie do dnia 27 stycznia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.