Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb (16.07.2018)

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405, z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Dąb Uchwały Nr 0007.XLI.268.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Dąb. Do pobrania: wniosek
więcej