2014-02-20 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Suchy Dąb, w gminie Suchy Dąb
herb_100x100 Na podstawie art. 17 pkt 9, 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.647 , z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ochronie środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Suchy Dąb, w gminie Suchy Dąb wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 03.03.2014r. do 31.03.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 15 w godz. od 10:00 do 14:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.03.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb pokój nr 7 o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Suchy Dąb z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2014r.