2012-06-14 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

o przyjęciu dokumentów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Grabiny Zameczek, Osice, Steblewo, Suchy Dąb, Wróblewo w Gminie Suchy Dąb wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu następujących dokumentów wymagających udziału społeczeństwa... więcej