2014-06-06 Otwarcie ofert w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
herb_100x100

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb (Numer ogłoszenia: 273097 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013) prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) wiecej