2020-01-16 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w 2020 roku
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Suchy Dąb przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku w zakresie:

1. Ochrony zwierząt

Do pobrania:
Zarządzenie Nr ROP.0050.2.2020 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16 stycznia 2020 r.