2012-02-20 Postanowienie
herb_100x100  Postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice" od S688 do PI-11 i od PI-11 do S808 (projekt zamienny – ul. Polna, msc. Suchy Dąb). Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę i przebudowę realizowanego projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice"– stosownie do wszczętego w dniu 06.12.2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Inwestora – Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb.więcej