2015-07-08 Projekt Statutu Gminy Suchy Dąb do wglądu do 30 września 2015 r.
herb_100x100

Doraźna Komisja Statutowa Rady Gminy Suchy Dąb powołana uchwałą Nr 0007.IV.32.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suchy Dąb w składzie:
Przewodniczący Komisji – Przemysław Dymarkowski
                   Członkowie: Anna Marcinkowska
                                     Jolanta Dombrowska
                                     Henryka Król
                                     Jerzy Góralski
informuje o wyłożeniu do wglądu mieszkańców projektu Statutu Gminy Suchy Dąb. Z projektem Statutu można się zapoznać w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie codziennie w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 września 2015 r. lub pobrać tutaj