Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z dnia 2022.03.09 poz. 559) Wójt zobowiązany jest do opracowania raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.
Rada Gminy Suchy Dąb będzie rozpatrywać raport podczas sesji w dniu 22 czerwca 2022 roku.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos mogą zabierać również Mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głoś podczas debaty powinien złożyć do przewodniczącej rady do dnia 21 czerwca 2022 roku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Są oni dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń.

Do pobrania: Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2021 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Dąb z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb