2016-03-30 Termin na dokonanie uzupełnień w złożonych w 2015 r. wnioskach o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" wydłużony! (29.04.2016)
arimr

Rolnicy, którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" mają czas na złożenie wszelkich uzupełnień do 29 kwietnia 2016 r., niezależnie od terminu jaki został im wskazany w pismach z Oddziałów Regionalnych. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje wydanie decyzji o odmowie przyznanie wsparcia.
Zmiana ta wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która weszła w życie 30 marca 2016 r.  - otwórz rozporządzenie.