Dnia 31 marca 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r., w związku z powyższym od 1 kwietnia 2022 r. zmienia się maksymalna opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych z 149,68 zł na 160,83 zł.

Wyjaśnienie:

• jeżeli Państwa miesięczna opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody przekracza kwotę 160,83 zł to z mocy ustawy Państwa opłata od 1 kwietnia będzie wynosiła 160,83 zł

• jeżeli Państwa opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody nie przekracza kwoty 160,83 zł nie następują żadne zmiany.