2012-02-09 Uwaga przedsiębiorcy!
herb_100x100  Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. wiecej