2013-11-05 "Wiedza paszportem do przyszłości"
herb_100x100

W październiku 2013 roku   Gmina Suchy Dąb rozpoczęła, w Zespole Szkół w Suchym Dębie, realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków  Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wiedza paszportem do przyszłości” powstałego w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług .

Projekt „ Wiedza paszportem do przyszłości”  będzie realizowany w cyklu dwuletnim, w okresie od 01 października 2013r do 30 czerwca 2015 roku. więcej