2015-02-06 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku, ul. Gdańska 88, 83-022 Suchy Dąb
herb_100x100

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku” w terminie do dnia 27 lutego 2015 roku, do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).więcej