2017-06-26 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy (10.07.2017)
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne /wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku/:

1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) wykształcenie: wyższe preferowany kierunek prawo i administracja
4) co najmniej 2 - letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) nieposzlakowana opinia
8) komunikatywność. więcej