2018-03-16 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy /pełny etat/ (30.03.2018)
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne: /to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku/
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) wykształcenie: wyższe lub średnie preferowany kierunek administracja  
d) co najmniej 2 - letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
g) nieposzlakowana opinia
h) komunikatywność.
więcej