2015-09-11 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy
w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie powołania

herb_100x100

1. Wymagania niezbędne kandydata:
1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
2) doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat w sektorze publicznym, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość przepisów ustawy o:
• samorządzie gminnym,
• finansach publicznych,     
• rachunkowości,
• podatkach i opłatach lokalnych,
• Ordynacja podatkowa,
• podatku rolnym
• kontroli skarbowej,
• opłacie skarbowej,
• podatku od towarów i usług,
• postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.
4) samodzielność w prowadzeniu powierzonych spraw,
5) zdolność planowania i organizacji pracy własnej,
6) obywatelstwo polskie,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nieposzlakowana opinia,
10) umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych, programu „Bestia” oraz płatnika ZUS,
11) umiejętność rozliczania projektów unijnych w tym wniosków o płatność.
więcej