2015-11-23 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej
(15.12.2015)
herb_100x100

Polegający na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo w latach 2016-2018. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej