2015-08-03 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Działając na podstawie:
-  Art. 28 ust. 1-3, art. 37,  art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 782),
-  § 13 ust. 1 i 2, § 14 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (D.U. z 2004 r.  nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
  - uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,
- Zarządzenia nr OB.0050.46.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminywięcej