2014-01-13 Zawiadomienie -  Koncesja na usługi
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb infomuje, iż wpłynęły dwa wnioski (Saur Neptun Gdańsk SA oraz Ecol-Unicon Sp. z o.o.) na zawarcie umowy koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb.