2011-11-09  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - kredyt 1 100 000 zł
herb_100x100 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w roku budżetowym 2011 w wysokości do 1.100.000,00. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Więcej