2011-11-22  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2) - WNK - Dostawa pomocy dydakt.
herb_100x100

Oznaczenie sprawy GK.ZP-341.KG.10.2011

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę pomocy dydaktycznych dla beneficjentów projektu pn. „Wiedza naszym kapitałem". Jedyna złożona w postępowaniu oferta na przedmiotowe zadania przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Więcej