2015-11-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GK.271.1.MT.2015 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zamawiający, Gmina Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17, 83-022 Suchy Dąb, reprezentowana przez Wójta Gminy Suchy Dąb, działając na podstawie art. 92 ustawy z dna 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ALTVATER PIŁA Sp. z o.o., ul. Łączna 4A, 64-920 Piła.więcej